ส่งของเล่นจากไทยไปตีตลาดโลก

     “ของเล่น” เป็นสินค้าที่มีอัตราการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยคาดว่าในปี 2558 นี้ มูลค่าการส่งออกของเล่น จะคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักของการขายของเล่น ไปยังต่างประเทศที่ผ่านมานั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และฮ่องกง ตามลำดับ ส่วนตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูงน่าเข้าไปทำตลาดเพิ่ม ได้แก่ สาธารณเช็ก จีน และสิงคโปร์

     สาเหตุที่ทำให้ของเล่นขายดีนั้น น่าจะมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมทั้งการที่กลุ่มผู้สูงอายุหันมาให้ความสนใจของเล่นบางประเภทที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาความจำ และของเล่นที่สามารถใช้ในการออกกำลังกายได้ จึงเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสินค้าของเล่น ว่าไม่ใด้เป็นสินค้าที่ตอบสนองเฉพาะความต้องการของเด็กๆอีกต่อไป
   
     จุดเด่นของเล่นไทยในเวลานี้คือ สินค้าได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพดีกว่าประเทศคู่แข่ง มีการออกแบบที่ทันสมัย และที่สำคัญคือ เน้นของเล่นเพื่อเสริมทักษะและการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง แต่จุดอ่อนคือยังขาดแคลนนักออกแบบของเล่น และขาดสถานที่สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าของเล่นโดยเฉพาะ ทำให้ต้องส่งไปตรวจสอบยังหน่วยงานต่างประเทศ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง สำหรับผู้ประกอบการของเล่นไทยไปตีตลาดโลก ควรเน้นการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าของเล่นไทยว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ออกแบบและผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด คือ เน้นของเล่นเพื่อการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาสมองและความจำ ตลอดจนเสริมทักษะการใช้งานของกล้ามเนื้อ รวมถึงการจดสิทธิบัตรหรือหามาตรการป้องกันการถูกละเมิดลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ

     สำหรับผู้ขายที่ต้องการใช้บริการส่งของเล่นหรือสินค้าไปต่างประเทศสามารถเลือกใช้บริการของ SME SHIPPING ได้นะคะ เราส่งสินค้าให้ท่านในราคาประหยัดกว่า 30-50% พร้อมบริการเสริมครบวงจรสำหรับลูกค้า E-commerce ค่ะ โทร 02-105-7777