ขั้นตอนการทำธุรกิจส่งออก

ธุรกิจการส่งออก นับว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อตัวผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เนื่องจากสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติต่างๆ ในการส่งออกสินค้าให้ดีเสียก่อนเพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่าที่ลงทุนไป
ขั้นตอนการส่งออกประกอบด้วย
1. การจดทะเบียนพาณิชย์
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3. เสนอขายและรับการสั่งซื้อ
4. การเตรียมสินค้า
5. ติดต่อขนส่ง
6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
7. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร • พิธีการตรวจเอกสาร • พิธีการตรวจสินค้า
8. การส่งมอบสินค้า
9. การเรียกเก็บเงินค่าสินค้า
10. ขอรับสิทธิประโยชน์ และหากท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องการส่งออกไปยังต่างประเทศ สามารถอ่านเกร็ดความรู้เพิ่มเติมต่างๆได้ที่นี่