ประเภทสินค้าอันตราย ที่ระบุโดยการท่าเรือ

การท่าเรือฯ แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายตามที่ IMO กำหนดไว้ใน IMDG - Code ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สินค้าอันตรายที่การท่าเรือฯ ไม่อนุญาตให้ทำการบรรทุกหรือขนถ่ายบริเวณหน้าท่า ณ ท่าเรือกรุงเทพ ได้แก่ วัตถุระเบิด และ สารกัมมันตรังสี

กลุ่มที่ 2 สินค้าอันตรายร้ายแรง (สินค้าอันตรายประเภท ก) การท่าเรือฯ อนุญาตให้ทำการบรรทุกหรือขนถ่ายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพได้ แต่ต้องนำออกทันที่ที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ ได้แก่ ก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษ ของเหลวไวไฟที่เป็นพิษและจุดวาบไฟต่ำกว่า 10°C, ของแข็งไวไฟ, สารที่ลุกไหม้ได้เอง,สารที่เมื่อเปียกน้ำจะเกิดก๊าซไวไฟ,สารอ็อกซิไดซ์, สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์, สารพิษที่มีคุณสมบัติติดไฟได้, สารแพร่เชื้อ, สารกัดกร่อนที่เป็นตัวเติมออกซิเจน เป็นพิษและติดไฟได้เมื่อเปียกน้ำจะเกิดก๊าซไวไฟ

กลุ่มที่ 3 สินค้าอันตรายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกลุ่มที่ 1 และ 2 (สินค้าอันตรายประเภท ข) การท่าเรือฯ จะรับฝากเก็บ ณ บริเวณที่ท่าเรือกรุงเทพกำหนด โดยมีระยะเวลาในการฝากเก็บไม่เกิน 5 วันทำการ นับจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่าย ได้แก่ ก๊าซอัด, ของเหลวไวไฟ, ของแข็งไวไฟ, สารที่ลุกไหม้ได้เอง, สารพิษ, สารกัดกร่อน, สารอันตรายเบ็ดเตล็ดและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เข้าข่ายในกลุ่มที่ 2