ฟอร์ม FTA รู้ไว้ใช้ประโยชน์ได้

     ฟอร์ม FTA หรือ Certificate of Origin Form FTA คือฟอร์มออกให้สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามเงื่อนไขของข้อตกลงเขตการค้าเสรีซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเขตการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 7 เขตการค้าเสรี ได้แก่ เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ เขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย เขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น และเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ในการนำเข้า โดยขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ไม่ต้องนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดมาแสดงแต่ให้รับรองการได้ถิ่นกำเนิดของสินค้าในบัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือเอกสารกำกับสินค้าอื่นใด สำหรับบางเขตการค้าเสรีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจะมีชื่อเรียกเฉพาะ ดังนี้
          เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เรียกว่า ฟอร์ม อี (Form E)
          เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด สินค้า เรียกว่า ฟอร์ม เอเจ (Form AJ)
          เขตการค้าเสรีอาเซียน หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เรียกว่า ฟอร์ม ดี
     ฟอร์ม ดี (Form D) คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า แบบดี ที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากร ภายใต้ข้อตกลง CEPT (Common Effective Preferential Tariff) หมายถึงอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากร
- ต้นฉบับหรือสำเนาคู่ฉบับใบกำกับสินค้า (Invoice)
- ต้นฉบับหรือสำเนาคู่ฉบับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading, Airway Bill หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ)
- แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากรสำหรับพิกัด 01-24
- สินค้าภายใต้พิกัด 25-97 แนบผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า
- ยกเว้น ฟอร์ม A สินค้าพิกัด 50-63 แนบผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าสิ่งทอ,หนังสือรับรองการผลิตสินค้าสิ่งทอ, หลักฐานการได้มาของวัตถุดิบ