บารากุ สินค้าต้องห้ามในราชอาณาจักรไทย

     บารากุ หรือบุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษชนิด Organic Compounds (กลุ่มของสารประกอบอินทรีย์) เช่น Propylene Glycol, Menthol, Cycloherand และมีสารพิษชนิด Metals (กลุ่มโลหะหนัก) ได้แก่ Chromium, Manganese, Copper ซึ่งเป็นสารอันตรายต่อสุขภาพและต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้บารากุและบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึ่งอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมี คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากุ บารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากุ น้ำยาสำหรับเติมบารากุ่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า”  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นไป ซึ่งมีข้อห้ามดังนี้

          - ห้ามขายสินค้าบารากุ บารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากุ น้ำยาสำหรับเติมบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ตลอดจนการเสนอหรือการชักชวนเพื่อการดังกล่าว

          - ห้ามให้บริการสินค้าบารากุ บารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากุ น้ำยาสำหรับเติมบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใด ๆ หรือการให้ใช้หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่น

          ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ผลิตเพื่อขาย นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อขายจะได้รับโทษเพิ่มอีก 1 เท่า คือ มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ