แนวโน้มพัฒนาสินค้าเพื่อความยั่งยืนในสหรัฐฯ

การที่เราผลิตสินค้าหรือบริการออกมาแล้วมีลูกค้าหรือยอดขายนั้นนับว่าเป็นเรื่องดี แต่จะดียิ่งขึ้นถ้าธุรกิจของเรานั้นมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถส่งออกสร้างตลาดได้ในหลายๆประเทศ วันนี้ SME SHIPPING จึงขอเอาใจผู้ประกอบการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาดใหสหรัฐฯ ด้วยการนำแนวโน้มพัฒนาสินค้าเพื่อความยั่งยืนในสหรัฐอเมริกามาฝากกันค่ะ
1. จากผลสำรวจของบริษัท Nielsen Global ใน 2558 พบว่าอิทธิพลของสินค้าหรือบริษัทที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยสำคัญของการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบัน โดยกว่าร้อยละ 66 ของผู้บริโภคอเมริกันมีความเต็มใจที่จะจ่ายสินค้าในราคาที่แพงขึ้น ถ้าสินค้าเหล่านั้นมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ของผลสำรวจในปี 2557 และร้อยละ 50 จากผลสำรวจในปี 2556 ทั้งนี้ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงความสำคัญระหว่างแบรนด์ บริษัท และสินค้า โดยให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีภาพพจน์ที่ดีถึงร้อยละ 62โดยเฉพาะแบรนด์ที่มีความเชื่อมโยงต่อความยั่งยืน (Sustainability) และการคืนผลกำไรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งที่ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้ากหมายให้ความสำคัญตามความสนใจ อาทิ บริษัทผู้ผลิตอาหารสุนัข ที่มีการแบ่งผลกำไรให้กับมูลนิธิสุนัขจรจัด
2. ผลิตภัณฑ์นั้นต้องส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี หากผู้บริโภคมองว่าสินค้านั้นดีต่อสุขภาพแล้วจะมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้านั้นๆสูงถึงร้อยละ 59 โดยสินค้าจะต้องมีความสดใหม่ เป็นสินค้าออแกนิกส์ หรือผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ฯลฯ
3. ปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในแง่ของการเชื่อมโยงภาพลักษณ์สินค้ากับแบรนด์ หรือบริษัทได้แก่ ได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 45 การรับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 43 และการมีส่วนร่วมหรือแบ่งปันกำไรกับชุมชนร้อยละ 41 ตามลำดับ
ทั้งนี้นอกจากการแนวโน้มการพัฒนาในข้างต้นแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าตามกระแสเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ในสหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า และ มาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล อาทิ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) หรือ ISO 9001 , 1400 โดยทุกวันนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานของการผลิตแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคอเมริกันต้องการ ทราบถึงที่มาว่า บริษัทหรือผู้ผลิตนั้นมีส่วนรับผิดชอบทางสังคมและมีการเอารัดเอาเปรียบด้านจริยธรรมหรือไม่ อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การจ่ายค่าแรงอย่างไม่เป็นธรรม และมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงาน เป็นต้น ซึ่งทุกวันนี้แม้กฎหมายจากหลายประเทศยังไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบที่นอกเหนือจากตัวสินค้า หรือความปลอดภัยของสินค้าอย่างชัดเจน แต่ห้างผู้ค้าปลีกต่างๆได้เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น ตลอดจนเรื่องของฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ได้มีการพัฒนาตรามาตรฐานสินค้า
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าหรือของต่างๆไปยังสหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและใช้บริการด้านการขนส่งจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของเราได้ทาง 02-105-7777 นะคะ
อ้างอิงข้อมูลจาก: สานักพัฒนาตลาดใหม่ (สตม.)