ภาษีนำเข้าประเทศคอสตาริกา

ส่งของไปประเทศคอสตาริกา (Costa Rica)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศคอสตาริกา


ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศคอสตาริกา ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศคอสตาริกา ยังมีภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีบริโภค (Consumption Tax), ค่าภาษีตามที่กำหนด (GE, Golfito Tax & Law 6946)ภาษีขายประเทศคอสตาริกา

การส่งของไปประเทศคอสตาริกา จะมีการคิดภาษีขายโดยจะเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าในอัตรามาตรฐานคือ 13% หรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าสำหรับสินค้าบางชนิดโดยเรียกเก็บวิธีคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF), อากร, ภาษีบริโภค (Consumption Tax), และภาษีตามที่กำหนด (GE, & aw 6946)ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศคอสตาริกา

ในคอสตาริกา ไม่มีภาษีอากรขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นการส่งของไปประเทศคอสตาริกาทุกชนิดจะต้องชำระภาษีอากรโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสินค้าภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศคอสตาริกา

ภาษีบริโภค (Consumption Fee) เรียกจัดเก็บสินค้าบางประเภท ในอัตราระหว่าง 0% ถึง 95%  ซึ่งคำนวณตามราคา
ซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร

GE (Vat on estimated earnings) คือภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกเก็บจากสินค้าบางประเภทในอัตราระหว่าง 0% ถึง 125% คำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF), ภาษีบริโภค (Consumption Tax), ภาษีที่กำหนด (Law 6946, & Agrar Tax)

Golfito Tax (Tourism Development Tax) มีการเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจการท่องเที่ยวในอัตราระหว่าง 1% และ 30%
ซึ่งคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร

Law 6946 (National Emergency Law) จะเรียกเก็บจากการนำเข้าทั้งหมดในอัตราระหว่าง 0% ถึง 1% %  ซึ่งคำนวณจากยอดรวมของราคาซีไอเอฟ (CIF)
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศคอสตาริกา

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรคอสตาริกา เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศคอสตาริกาวิธีส่งของไปประเทศคอสตาริกา

การส่งของไปประเทศคอสตาริกา  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน