ภาษีนำเข้าประเทศชิลี

ส่งของไปประเทศชิลี (Chile)


ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศชิลี


ภาพรวม 

เมื่อส่งของไปประเทศชิลี ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศชิลียังมีภาษีขาย, และภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย หรือประเภทเครื่องดื่ม (Luxury Tax or Beverage Tax).

 


อัตราภาษีอากรประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลี จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีอากร โดยจะเรียกเก็บจากสินค้าทุกชนิด โดยอัตราภาษีอากรของชิลี เฉลี่ยอยู่ที่ 6 %

 

 

ภาษีขายประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลีจะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเรียกเก็บในอัตรา 19% ของยอดรวมมูลค่าซีไอเอฟบวกอากรภาษีอากรขั้นต่ำประเทศชิลี 
ประเทศชิลี จะคิดภาษีอากรขั้นต่ำจาก ราคาเอฟโอบี (หมายถึง มูลค่าของสินค้าเท่านั้น) กล่าวคือ หากส่งของไปประเทศชิลี มีมูลค่าไม่เกิน USD30 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร และ ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (Classification Charge) แต่ยังคงต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลีจะมีค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด (Classification Charge) มีการเรียกเก็บในอัตราที่ 1% ของมูลค่าราคาซีไอเอฟ (CIF) ในกรณีที่ราคาสินค้าเอฟโอบี (FOB) มีมูลค่ามากกว่า USD30.

ภาษีสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Tax) จะคำนวณจากยอด CIFD คือมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง บวกกับค่าอากร (CIF + Duty) เรียกเก็บในอัตราที่ 15% ของสินค้า อย่างเช่น เครื่องเพชรพลอย และอัตราที่ 50% ของสินค้าเช่นดอกไม้เพลิง

ภาษีอากรประเภทเครื่องดื่ม (Beverage Tax) ) จะคำนวณจากยอด CIFD คือมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง บวกกับค่าอากร (CIF + Duty) เรียกเก็บในอัตราที่ 13%, 15% และ 27% ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศชิลี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรชิลี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศชิลี

 

 

วิธีส่งของไปประเทศชิลี

การส่งของไปประเทศชิลี SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน