ภาษีนำเข้าประเทศลักเซมเบิร์ก

ส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

 

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศลักเซมเบิร์ก

 

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

 

 

อัตราภาษีอากรประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศลักเซมเบิร์ก คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์กบางชนิดต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

 

 

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 15% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง เช่นหนังสือจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 3% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

 


ภาษีอากรขั้นต่ำ

ลักเซมเบิร์กมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศลักเซมเบิร์ก คิดสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก ประเภท ยาสูบและแอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศลักเซมเบิร์ก

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรลักเซมเบิร์ก เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศลักเซมเบิร์ก

 

 

วิธีส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก

การส่งของไปประเทศลักเซมเบิร์ก  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน