ภาษีนำเข้าประเทศออสเตรเลีย


ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย


ภาพรวมของการส่งของไปออสเตรเลีย

เมื่อส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากร  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์
วิธีการประเมินคำนวณตามราคาเอฟโอบี (เสียค่าขนส่งจนถึงเรือ), คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากเฉพาะมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวน  นอกเหนือจากอากรสำหรับการส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆเช่นภาษีขาย (GST) และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากร (Customs Service Fee).

 

 


อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียจะคิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 10% โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.6% การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ
 

 


ภาษีขายสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ในประเทศออสเตรเลีย GST (ภาษีบริโภค) แทบจะไม่ได้รับการยกเว้นสำหรับการส่งของเข้าไปทุกชนิด สินค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นคืออาหารชนิดเฉพาะเจาะจง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการยกเว้นภาษี

GST เรียกจัดเก็บ 10% ของมูลค่าภาษีขาเข้า (Taxable Importation / VoTI) ซึ่งรวมยอดทั้งหมดของค่าประเมินภาษีศุลกากร (CV) บวกค่าอากร, ค่าขนส่งและค่าประกันภัย รวมทั้งภาษีเหล้าไวน์ (Wine Equalisation Tax) (ถ้ามี)

 

 


ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย ไม่มีอัตราภาษีอากรขั้นต่ำ กล่าวคือ การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย ที่มีมูลค่าไม่เกิน AUS$1000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้ง GST และค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการขาเข้า (Import Processing Charge).

 

 

 

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย มีการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการขาเข้า (Import Processing Charge) โดยเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าทุกชนิดซึ่งมีมูลค่าของสินค้าสูงกว่า AUS$1,000. ยอดรวมทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการนำเข้าและรูปแบบการสำแดงรายการสินค้านำเข้า รายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บดังนี้
1) สำหรับสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) ที่มีมูลค่าระหว่าง AUS$1,000 และ 10,000 :

- สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ – AUS$40.20

- สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์ – AUS$50.00

- สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าโดยการยื่นเอกสาร – AUS$48.85

- สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าโดยการยื่นเอกสาร – AUS$65.75

2) สำหรับสินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น) ที่มีมูลค่ามากกว่า AUS$10,000 :

- สินค้านำเข้าทางอากาศหรือทางไปรษณีย์ และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์หรือโดยการยื่นเอกสาร  
- AUS$122.10

- สินค้านำเข้าทางทะเล และสำแดงรายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิคส์หรือโดยการยื่นเอกสาร  – AUS$152.60

3) ภาษีเหล้าไวน์ (Wine Equalisation Tax / WET) เรียกเก็บในอัตรา 29% ของการนำเข้าเหล้าไวน์และเครื่องดื่ม          แอลกอฮอล์

4) ภาษีรถยนต์ (Luxury Car Tax) เรียกเก็บในอัตรา 33% ของยานยนต์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าภาษีอากรที่กำหนดไว้ 
 

 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของไปออสเตรเลีย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมศุลกากรและด่านกรมศุลกากรออสเตรเลีย เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศออสเตรเลีย
 

 

วิธีส่งของไปออสเตรเลีย

การส่งของไปประเทศออสเตรเลีย  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน