ภาษีนำเข้าประเทศเกาหลีใต้


ภาษีและอากรขาเข้า สำหรับการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้ภาพรวมของการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

เมื่อส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ ผู้รับจำเป็นจำต้องชำระค่าภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (Sales Tax), ภาษีการศึกษา (Education Tax), ภาษีที่กำหนด (STRD Tax), ภาษียานพาหนะ(Transportation Tax), ภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax) และเรียกเก็บภาษีสุรา (Liquor Tax) ในบางกรณี

 อัตราภาษีอากรสำหรับการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 40%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17% 
การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้บางชนิด สามารถส่งเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร เช่นหนังสือ
 


ภาษีขายสำหรับสำหรับการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรามาตรฐานคือ 10% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากรและ ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

 


ภาษีอากรขั้นต่ำสำหรับการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

การส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้ จะคิดสินค้านำเข้าราคาซีไอเอฟ (CIF)  โดยการส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน KRW150,000 จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรสำหรับการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้ จะมีการจัดเรียกเก็บ ภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax) จากสินค้าเฉพาะเจาะจงในอัตราตามวิธีที่กำหนด (Ad Valorem) ระหว่าง 5% ถึง 20% ของยอดรวมตามราคาซีไอเอฟ (CIF ) บวกอากร การเก็บภาษีของสินค้าบางชนิดอาจจัดเก็บพิเศษ เช่นคำนวณจากหน่วยวัด

STRD (Special Tax for Rural Development) ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเฉพาะเจาะจงในอัตรา 10% ของภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax).

ภาษียานพาหนะ (Transportation Tax) การเรียกเก็บภาษีขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้านำเข้า

ภาษีสุรา เรียกเก็บจากการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อัตราระหว่าง 5% ถึง 72% คำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร หรือคิดจากวิธีพิเศษ เช่น  ต่อกิโลกรัม

ภาษีการศึกษา (Education Tax) เรียกจัดเก็บในอัตราระหว่าง 10% ถึง  30% โดยใช้ฐานการคำนวณอย่างใดอย่างหนึ่งของภาษีอุปโภคบริโภค (Special Consumption Tax), หรือภาษีสุรา (Liquor Tax), หรือภาษียานพาหนะ (Transportation Tax)
 


สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรสำหรับการส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเกาหลีใต้ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเกาหลีใต้

 

 

วิธีส่งของ ส่งพัสดุ ส่งems ส่งไปรษณีย์ ไปยังประเทศเกาหลีใต้

การส่งของไปประเทศเกาหลีใต้  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน