คู่มือภาษีอากรสำหรับส่งของเข้าประเทศสิงคโปร์

การส่งของไปประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์ (Singapore)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับสิ่งของเข้าไปประเทศสิงคโปร์

ภาพรวม

เมื่อส่งของเข้าไปประเทศสิงค์โปร์ ผู้รับจำเป็นจะต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์ วิธีการประเมินคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือการชำระอากรและภาษีคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนซึ่งรวม ค่าสินค้า, ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight) นอกเหนือจากค่าอากร การส่งของไปประเทศสิงคโปร์ ยังมีการเรียกจัดเก็บภาษีขาย (GST) และอากรสรรพสามิตของสินค้าบางชนิด

อัตราภาษีอากรประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ คิดอัตราภาษีอากรแบบผันแปรจาก 0% ถึง 4%, โดยมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 0% สินค้าส่วนมากไม่ต้องเสียภาษี ส่วนการส่งของไปประเทศสิงคโปร์ที่ต้องเสียภาษีประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

a. สุรา

b. ยาสูบ

c. ยานยนต์

d. ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียม

สินค้านอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วไม่ต้องเสียภาษีอากร

ภาษีขายประเทศสิงคโปร์


โดยทั่วไปการส่งของไปประเทศสิงคโปร์ทุกชนิด ต้องชำระภาษีขาย (GST) ไม่ว่าจะเป็นสินค้าซึ่งต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม ซึ่ง GST จะคำนวณตามยอดรวมราคาซีไอเอฟ (CIF) บวกอากร (ถ้ามี) และชำระ ณ จุดที่นำสินค้าเข้า
ปัจจุบันอัตราภาษีของ GST อยู่ที่ 7%

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศสิงคโปร์

การส่งของไปประเทศสิงคโปร์ (ยกเว้นสุราและยาสูบ) จะคิดในราคาซีไอเอฟ (CIF)  การส่งของที่มีมูลค่าไม่เกิน SGD400 อาจได้รับการยกเว้นภาษีอากรและ/หรือภาษีขาย (GST)

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศสิงคโปร์

ภาษีสรรพสามิตจะมีการจัดเรียกเก็บจากการส่งของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ภาษีสรรพสามิตอาจผันแปรเรียกจัดเก็บในอัตราตามวิธีที่กำหนด (Ad Valorem) หรือต่อหน่วยของสินค้าแอลกอฮอล์บางชนิด คือคำนวณต่อลิตร (SGD per litre)

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศสิงคโปร์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรสิงคโปร์ เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของไปประเทศสิงคโปร์

วิธีส่งของไปประเทศสิงคโปร์

การส่งของไปประเทศสิงคโปร์  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน