คู่มือภาษีอากรสำหรับส่งของเข้าประเทศเยอรมนี

ส่งของไปเยอรมนี

เยอรมนี (Germany)

ภาษีและอากรขาเข้าสำหรับส่งของเข้าไปประเทศเยอรมนี

ภาพรวม

เมื่อส่งของไปประเทศเยอรมนีจากภายนอกสหภาพยุโรป ผู้รับจำเป็นต้องชำระภาษีอากรขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใช้ส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์  การชำระภาษีอากรคำนวณตามราคาซีไอเอฟ (CIF) คือคำนวณจากมูลค่าของสินค้านำเข้าเต็มจำนวนบวกค่าประกันภัยและค่าขนส่ง (Cost, Insurance & Freight)

อัตราภาษีอากรประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี คิดอัตราภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0% (เช่นหนังสือ) ถึง 17% (เช่น Wellington Boots). การส่งของไปประเทศเยอรมนีบางชนิด ได้รับการยกเว้นภาษีอากร เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว, โทรศัพท์เคลื่อนที่, กล้องถ่ายรูปดิจิตัล และวีดีโอเกมส์
การส่งของไปประเทศเยอรมนีบางชนิด ต้องชำระอากรเพิ่ม ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น รถจักรยานสองล้อนำเข้าจากประเทศจีนต้องเสียอากรเพิ่มอีกที่อัตรา 48.5% (anti-dumping)

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มประเทศเยอรมนี

การส่งของไปประเทศเยอรมนี จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 19% โดยที่สินค้าชนิดเจาะจง ตัวอย่างเช่น
หนังสือ, หนังสือพิมพ์ และนิตยสารจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำกว่าที่อัตรา 7% ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจากมูลค่าของสินค้าบวกค่าขนส่งระหว่างประเทศและค่าประกันภัยบวกอากรขาเข้า (ถ้ามี)

ภาษีอากรขั้นต่ำประเทศเยอรมนี

เยอรมนีมีการเรียกเก็บภาษีอากรขั้นต่ำ แต่จะงดเก็บอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังนี้

ประเทศเยอรมนี คิด สินค้านำเข้าราคาเอฟโอบี (หมายถึงมูลค่าของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย) กรณีส่งของไปประเทศเยอรมนี ที่มีมูลค่าไม่เกิน  EUR150 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร (Duty)

การส่งของไปประเทศเยอรมนี ที่มีมูลค่าไม่เกิน EUR22 จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 อากรและภาษีมูลค่าเพิ่มที่มียอดคำนวณรวมกันไม่เกิน EUR5 จะได้รับการยกเว้น

ภาษีอื่นๆ และค่าธรรมเนียมกรมศุลกากรประเทศเยอรมนี

การส่งของไปประเทศเยอรมนี ประเภทยาสูบ และ แอลกอฮอล์ จะถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Duty) และค่าธรรมเนียมศุลกากรสามารถเรียกเก็บเพิ่มครอบคลุมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการตรวจสอบ, พิสูจน์ และหรือทดสอบของสินค้านำเข้า

สถานที่ทำการและช่องทางการติดต่อกรมศุลกากรประเทศเยอรมนี

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรเยอรมนี เรื่องการประกาศขั้นตอนการนำเข้าและข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปประเทศเยอรมนี

วิธีส่งของไปประเทศเยอรมนี

การส่งของไปประเทศเยอรมนี  SME SHIPPING ให้บริการส่งเอกสาร และ พัสดุ ผ่าน DHL EXPRESS, FEDEX EXPRESS, TNT EXPRESS, Global Mail, และบริการส่งทางเรือระหว่างประเทศ

เริ่มต้นส่งสินค้ากับเราง่ายๆ

กับเราในราคาที่ประหยัดกว่ารับข้อเสนอพิเศษทันที

ส่งด่วน